Kater

2433
Cerezo
Kater
2455
Mimos
Handicapped Kater
2470
Tigger (Koloniekatze 88)
Kater
2500
Alessio
Kater
2503
Risto
Handicapped Kater
2505
Adonis
Kater
2519
Lains
Handicapped Kater nicht vermittelbar
2546
Pepeto
Handicapped Kater
2574
Porthos
Kater
2590
Gremlin
Kater
2629
Joschi (Koloniekatze 102)
Kater
2645
Haribo (Koloniekatze 108)
Kater
2682
Yoko
Kater
2683
Mr. Lolo (mit Eleonora)
Kater
2684
Aragorn (Koloniekatze 118) (mit Legolas)
Kater
2685
Legolas (Koloniekatze 119) (mit Aragorn)
Kater