Kater

898
Zaid (mit Balin)
Kater
1216
Dedalo
Kater
1359
Balin (mit Zaid)
Kater
1535
Sarashi
Notfall Kater
1575
Subaki
Handicapped Kater
1732
Rinzai
Kater
1795
Fabricio (mit Huchu)
Kater
1841
Naruto
Kater
1906
Ebisu
Kater
1931
Nanoka
Kater
1936
Sekai
Kater
1938
Subasa (mit Jimin)
Kater
1981
Yoku
Kater
2045
Gami
Kater
2130
Kino (Koloniekatze 8) (mit Ken)
Kater
2132
Den
Kater