Kater

545
Pomelo
Kater
898
Zaid (mit Balin)
Kater
1216
Dedalo
Kater
1359
Balin (mit Zaid)
Kater
1575
Subaki
Handicapped Kater nicht vermittelbar
1673
Xenon (mit Xeila) (I)
Kater
1795
Fabricio (mit Huchu)
Kater
1906
Ebisu
Kater
1936
Sekai
Kater
1938
Subasa
Kater
2132
Den
Kater
2192
Fundó (Koloniekatze 46)
Kater
2216
Jimin
Kater
2273
Karpour (mit Yamavu)
Kater
2274
Yamavu (mit Karpour)
Kater
2281
Minino
Kater