Kater

545
Pomelo
Kater
898
Zaid (mit Balin)
Kater
1216
Dedalo
Kater
1359
Balin (mit Zaid)
Kater
1390
Tandoori
Kater nicht vermittelbar
1575
Subaki
Handicapped Kater nicht vermittelbar
1795
Fabricio (mit Huchu)
Kater
1906
Ebisu
Kater
2136
Daiki (Koloniekatze 13)
Kater
2281
Minino
Kater
2303
Cubitus (Laden)
Kater
2319
Huchu (mit Fabricio)
Kater
2328
Toro
Kater
2337
Michaelo
Kater
2433
Cerezo
Kater
2455
Mimos
Handicapped Kater