Kater

545
Pomelo
Kater
898
Zaid (mit Balin)
Kater
1216
Dedalo
Kater
1359
Balin (mit Zaid)
Kater
1390
Tandoori (mit Meiji)
Kater
1575
Subaki
Handicapped Kater
1673
Xenon (mit Xeila) (I)
Kater
1795
Fabricio (mit Huchu)
Kater
1841
Naruto
Kater
1906
Ebisu
Kater
1936
Sekai
Kater
1938
Subasa
Kater
1981
Yoku
Kater
2045
Gami
Kater
2130
Kino (Koloniekatze 8) (mit Ken)
Kater
2132
Den
Kater